Trausnitz September 2005
Trausnitz 2005.jpg
Trausnitz 2005 (Foto: Kraus 123 Foto (Pfreimd)